บริการด้านข้อมูล

ท่านสามารถดาวน์โหลด Font Kanit (Google Font) แล้วนำไปติดตั้งที่เครื่องของท่าน เพื่อการแสดงผลDashboardที่ดีขึ้น

43 แฟ้ม 

Big Data ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

3 ฐานการเสียชีวิต

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจาก 3 หน่วยงาน (สาธารณสุข ตำรวจ และบริษัทกลางฯ) นำมาประมวลผล

โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณจาก กปภ.

Injury surveillance

IS 33 รพ.

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ Injury Surveillance (33 รพ. Sentinel)

ฐานข้อมูลมรณบัตร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

PHER

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ITEMS

ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับศูนย์รับแจ้งและสั่งการภาวะฉุกเฉิน ที่ประจำอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ

จุดเสี่ยง (กทม.)

ข้อมูลจุดเสี่ยง กทม. คือข้อมูลจากฐานข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นำมา Plot ลงแผนที่โดยใช้เครื่องมือจาก Tableau และ ARC GIS เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น

RTD VS COVID-19

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กับข้อมูลCovid-19


หมายเหตุ

ในส่วนของ Visualization ระบบจะอัพเดตข้อมูลสำหรับประมวลผลเวลา 02.00-03.00น. ทุกวัน
ในส่วนของ Visualization ที่เป็น public จาก Tableau ระบบจะอัพเดตข้อมูลสำหรับประมวลผลทุกเดือน