เกี่ยวกับเรา

ศูนย์​ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


        รัฐบาลได้กำหนดให้การลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยได้จัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้นในปี พศ. 2546 เพื่อดูแลกำกับการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5 ด้าน คือ

1.การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์           Education and Public Relation

2.การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ      Enforcement

3.การดูแลความปลอดภัยของถนนและรถ       Engineering

4.การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน      Emergency Medical Service

5.การประเมินผลและระบบข้อมูลข่าวสาร   Evaluation and Informationศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/21 อาคาร10 ชั้น5
กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์
ตำบลลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000