ดาวน์โหลด

เอกสาร , คู่มือประกอบการอบรม และรายงานต่างๆ

การอบรม

[14-15 มี.ค. 65] IS Online เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอยุธยา 
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[21-22 ก.พ. 65] IS Online เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[1-2 เม.ย. 64] IS Online เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[24-25 มี.ค. 64] IS Online เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[18-19 มี.ค. 64] IS Online เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา 
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[26-27 พ.ย. 63] IS Online เขตสุขภาพที่8 จังหวัดอุดรธานี
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[6 พ.ย. 63] ประชุม 12 Targets 
- เอกสารประกอบการอบรม


[2-3 พ.ย. 63] IS Online เขตสุขภาพที่5 จังหวัดราชบุรี
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


[15-16 ตค. 63] IS Online เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- เอกสารประกอบการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ


- [17 ก.ค. 63] แบบฟอร์มการนิเทศ IS
- [17 ก.ค. 63] รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
- [15-16 ก.ค. 63] เอกสารประกอบการประชุม การพัฒนาศักยภาพ IS Online ผ่านระบบ Webex Meeting 
- [26-27 กพ. 63] เอกสาร/ภาพถ่าย Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.กาฬสินธุ์

- [24-25 กพ. 63] เอกสาร/ภาพถ่าย Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.ร้อยเอ็ด

- [23-25 ก.ย. 62] เอกสาร/ภาพถ่าย เครื่องมือ 5 ชิ้น ขอนแก่น

แบบทดสอบ

[e-Learning IS03]  การใช้คู่มือต่างๆ ในการบันทึกข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ โดย นายพิภพ โค้วถาวร
- แบบทดสอบการให้รหัส BR และ AIS (Online)
- แบบทดสอบการให้รหัส BR และ AIS (แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์)