ติดตามข้อมูล IS Online

ข้อมูลที่แสดงจะถูกดึงมาทุกเที่ยงคืน หากต้องการ Realtime ให้ Login ดูที่ ae.moph.go.th/moph

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล