ศูนย์​ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ

ให้บริการด้านข้อมูลการบาดเจ็บ ชุดข้อมูล กราฟประกอบการตัดสินใจ และบริการอบรมให้กับบุคลากรผู้สนใจ

โปรแกรมด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน


เราร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการบูรณาการข้อมูลกันอยู่ตลอด เพื่อสร้างความแม่นยำของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 5 แยกรายจังหวัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริการของเรา

Dashboard

บริการข้อมูลด้านการบาดเจ็บ

E-Service

บริการขอข้อมูลและติดตามสถานะบนเว็บไซต์

E-learning

บริการบทเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์​ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ


จากโครงการพัฒนาหน่วยบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน กระทรวงสาธารณสุข

รับรู้ความต้องการ

ศึกษาปัญหา

พัฒนาระบบข้อมูล

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ

 หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูล