ศูนย์​ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ

ให้บริการด้านข้อมูลการบาดเจ็บ ชุดข้อมูล กราฟประกอบการตัดสินใจ และบริการอบรมให้กับบุคลากรผู้สนใจ

Dashboard แนะนำ

website template image

ระบบบูรณาการการเสียชีวิต (3ฐาน)

Data source : มรณบัตร - บ.กลาง - ตำรวจ
website template image

สถิติอุบัติเหตุทางถนน IS : Realtime

Data source : Injury Surveillance System
website template image

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS)

Data source : Injury Surveillance System
website template image

อำเภอเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566

Data source : Health Data Center
website template image

ติดตามการส่งข้อมูล IS-Online

Data source : Injury Surveillance System
website template image

อำเภอเสี่ยงของจักรยานยนต์

Data source : Health Data Center
website template image

ข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (43 แฟ้ม : ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)

Data source : Health Data Center
website template image

การสวมหมวกนิรภัย / การบาดเจ็บที่ศีรษะ

Data source : Injury Surveillance System

โปรแกรมด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนOpen data


เราร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการบูรณาการข้อมูลกันอยู่ตลอด เพื่อสร้างความแม่นยำของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 ข้อมูล RTI กับประโยชน์ทางสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

จังหวัดเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

อำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

อำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริการของเรา

Dashboard

บริการข้อมูลด้านการบาดเจ็บ

E-Service

บริการขอข้อมูลและติดตามสถานะบนเว็บไซต์

E-learning

บริการบทเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์​ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ


จากโครงการพัฒนาหน่วยบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน กระทรวงสาธารณสุข

รับรู้ความต้องการ

ศึกษาปัญหา

พัฒนาระบบข้อมูล

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ

 หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูล

ติดต่อเรา

รายชื่อหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
 • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน (ศวปถ.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กองระบาดวิทยา
 • กรมควบคุมโรค
 • ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • กระทรวงคมนาคม
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)
 • กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)