การสวมหมวกนิรภัย / การบาดเจ็บที่ศีรษะ

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS)

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล