ประชุมการบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนแวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Posted date: 2021-02-23 16:56:00


RSS FEED
Total: 42 Records