ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) ในระดับเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมมลทาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

Posted date: 2020-11-27 13:29:48


RSS FEED
Total: 58 Records