[IS]ข้อมูลISเข้าPHERแน่ แค่เช็คตามนี้

ข้อมูลIS ไม่เข้า PHER อย่าตกใจ ให้ลองเช็คตามนี้ดู

[IS]ข้อมูลISเข้าPHERแน่ แค่เช็คตามนี้
  • Q&A IS
  • Wasin
  • 2021-01-20 00:13:38

[IS]ข้อมูลISเข้าPHERแน่ แค่เช็คตามนี้

สำหรับผู้ใช้ IS WIN v.3 หรือ IS Online ในช่วงเทศกาล มักพบปัญหาข้อมูล IS ไม่เข้า PHER ให้ลองเช็คตามนี้ดู และทำความเข้าใจกับระบบส่งข้อมูลของกระทรวง

สำหรับ IS Online


สำหรับ IS WIn v.3

เพียงเท่านี้ ก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้แล้ว

อย่าลืม หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว กดส่งข้อมูลด้วยนะ