List of Article

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

จังหวัดเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

Read More

อำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

อำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)

Read More

การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

Read More

นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

Read More

ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 5 แยกรายจังหวัด

Read More

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 5

Read More

ดาวน์โหลด เป้าหมายตัวชี้วัดลดการตายจากอุบัติเหตุงบปีประมาณ 2563

ดาวน์โหลด เป้าหมายตัวชี้วัดลดการตายจากอุบัติเหตุงบปีประมาณ 2563

Read More