ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล

ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Posted date: 2021-06-16 14:49:40


RSS FEED
Total: 33 Records