ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในระดับเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Posted date: 2021-03-26 12:50:52


RSS FEED
Total: 57 Records