ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในระดับเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

Posted date: 2021-03-22 12:07:46


RSS FEED
Total: 225 Records