ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted date: 2021-03-18 11:36:34


RSS FEED
Total: 187 Records