อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับเขตและส่วนกลาง ด้านการสอบสวนการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ VDO conference

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

Posted date: 2021-02-25 21:13:20


RSS FEED
Total: 60 Records