ลงถูกทุกอย่าง ไม่เชื่อมกับฐานข้อมูล

ใช้ ENV เดิมเลย

ลงถูกทุกอย่าง ไม่เชื่อมกับฐานข้อมูล
  • IS Online
  • Wasin
  • 2020-08-14 00:11:04

ลงถูกทุกอย่าง ไม่เชื่อมกับฐานข้อมูล

ไม่ต้อง copy .ENV ตามคู่มือ ให้ใช้ ENV เดิม edit เอา