รายชื่ออำเภอเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลบาดเจ็บจาก 43 แฟ้ม : HDC และข้อมูลตาย จากมรณบัตร

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล