แผนที่แสดงค่าเป้าหมายและจำนวนตายรายจังหวัด ปี 65 รอบ 12 เดือน (ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565)

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล