[C4] สอบให้ลึกถึงระบบ ด้วย Swiss cheese model, Shell model และ D-RTI

ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
  • การสอบสวนสาเหตุเชิงลึกเชิงมนุษย์ปัจจัย (human Factor)         
  • การวิเคราะห์แบบ Swiss cheese model
  • การใช้ข้อมูลไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเป้าหมาย

About the instructor