[C3] พื้นฐานระบาดวิทยาการบาดเจ็บ ขั้นตอนและกระบวนการสอบสวน การประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากการสอบสวนกับ Haddon’s matrix และแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
 • พื้นฐานระบาดวิทยาการบาดเจ็บ
 • ข้อมูลจากการสอบสวนกับ Haddon’s matrix

About the instructor

Course Curriculum

1. พื้นฐานระบาดวิทยาการบาดเจ็บ

 • แนะนำตัว และเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้
  1:03
 • 1.1 การบาดเจ็บ VS อุบัติเหตุ
  2:29
 • 1.2 หลักระบาดวิทยา
  00:3:41
 • 1.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
  6:12
 • 1.4 การกระจาย (Distribution)
  7:08
 • 1.5 State of disease/INJURY
  00:4:30

2. ข้อมูลจากการสอบสวนกับ Haddon’s matrix

 • 2.1 Haddon’s Matrix
  00:9:29
 • 2.2 ด้านบุคคล
  00:5:32
 • 2.3 ด้านพาหนะ
  00:00:55
 • 2.4 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  00:3:56
 • 2.5 ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  00:3:31
 • 2.6 ตัวอย่างการใช้ข้อมูลจากการสอบสวนกับ Haddon’s matrix
  10:51

3. บทสรุปการเรียนรู้

 • บทสรุปการเรียนรู้
  00:00:50
 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course