[C1] ความรู้พื้นฐานและทักษะสำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (Basically knowledge and skill for RTI DATA)

ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
 • โครงสร้างการทำงาน RTI ระดับประเทศ และระดับจังหวัด
 • ทักษะและทฤษฎีที่เป็นจำเป็นในการทำงาน
 • เครื่องมือทางวิชาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 • ที่มาของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
 • แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

About the instructor

Course Curriculum

1. โครงสร้างการทำงาน RTI ระดับประเทศ และระดับจังหวัด

 • แนะนำตัว และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
  1:43
 • 1.1 โครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย
  8:57

2. ทักษะและทฤษฎีที่เป็นจำเป็นในการทำงาน

 • 2.1 ภาพรวม ทักษะ และทฤษฎีที่จำเป็น
  8:48
 • 2.2 ทฤษฎีที่เป็นจำเป็นในการทำงาน
  14:44

3. เครื่องมือทางวิชาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 • 3.1 เครื่องมือทางวิชาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  9:03

4. ที่มาของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

 • 4.1 ที่มาของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
  11:53
 • 4.2 มุมมอง ภาคปฏิบัติ
  2:56

5. แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 • 5.1 Concept การทำงานด้านข้อมูล
  1:54
 • 5.2 โจทย์/วัตถุประสงค์
  3:38
 • 5.3 เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม
  6:21
 • 5.4 วิเคราะห์/สังเคราะห์
  2:56
 • 5.5 Presentation Design
  9:39
 • 5.6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ตามโจทย์ ด้วยโปรแกรม Excel
  21:40

6. บทสรุปการเรียนรู้

 • 6.1 บทสรุปการเรียนรู้
  1:42

แบบทดสอบหลังเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course