ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
กราฟแสดงจำนวนและอัตราผู้เสียชีวิต รายจังหวัด (แผนที่) (ปีงบประมาณ 55 - 63) 

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล